EOSB 11.Cd Esray - Pemosan Arasına İstinat Duvarı Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB 11.Cd Esray - Pemosan Arasına İstinat Duvarı Yapım İşi

“Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi 11.Cd No:9 Esray İle 11.Cd No:7 Pemosan Arasına İstinat Duvarı Yapım İşi” açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgesi 2.cd. No:15  26110  

Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 11.cd No:9 da faaliyet gösteren ESRAY ile 11.cd No:7 de faaliyet gösteren PEMOSAN arasına istinat duvarı yapılması işi. 4 kademe olacak 161,00m uzunluğundaki betonarme duvarın, 25m.si 5,00m, 50m.si 4,00m, 70m.si 3,50m, 18m.si 2,50m yüksekliğinde olacaktır. Temel kazısında karşılaşılacak alt yapılara zarar verilmeden yapılacaktır. Mevcut projeler üzerinden revize gerekirse yapılacak tüm proje işlerini kapsar.

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 1.Gelişme Bölgesi

 

c) İşin süresi

: İş yeri tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

: 14/05/2018 günü saat   12.00’ye kadar

: 150,00 TL.

 

 

4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

 6- Teklif bedelinin %50’si oranında istinat duvarı yapım  işleri yapmış olduğunu gösteren ve resmi geçerliliği olan iş deneyim belgesi sunulacaktır.

 7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

 9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI