EOSB İtfaiye Malzemeleri Alım İşi Tüm İhaleler

EOSB İtfaiye Malzemeleri Alım İşi

1.  İdarenin

a. Adresi                                             :Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

                                                               Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 15 26110 ESKİŞEHİR

b. Telefon ve faks no                    : 0 222 2360360 / 0 222 2360129

c. Elektronik Posta adresi            : info@eosb.org.tr

ç. İnternet Adresi                           :www.eosb.org.tr

2. İhale Konusu Hizmetin

a. Niteliği,türü ve miktarı             : Eskişehir OSB İtfaiye Amirliği bünyesinde itfaiye ekibinin malzeme ve ekipmanlarının alım işidir.

b. Yapılacağı yer                               : Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c.İşin süresi                                        : 20 takvim günü

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer                               : Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b. Son başvuru tarihi ve saati     : 16.10.2017 günü saat 12:00’ kadar

c. İhale Dokümanları bedeli        : 0 TL 

4. İhaleye katılacak olan firmalar ihale dokümanı almak zorundadırlar.

5.İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

8.İstekliler tüm kalemlere teklif vermek zorundadırlar, aksi takdirde teklifleri geçersiz sayılacaktır.

9. Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

10. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 


EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI