EOSB Biyokütle-Arıtma Çamurundan Enerji Üretimi Tesisi Projesi Tüm İhaleler

EOSB Biyokütle-Arıtma Çamurundan Enerji Üretimi Tesisi Projesi

 

BİYOKÜTLE-ARITMA ÇAMURUNDAN ENERJİ ÜRETİMİ TESİSİ PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) BELGESİ ALINMASI İŞİaçık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgesi 2.cd. No:1  26110  

Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: EOSB Atıksu Arıtma Tesisi sahasında kurulması planlanan; Biyokütle-Arıtma Çamurundan Enerji Üretim Tesisi için; Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğine uygun olarak Bakanlıkça yeterlik verilmiş kuruluş tarafından, fizibilite raporlarının hazırlanarak Bakanlıktan onay alınması, ÇED başvurularının yapılması, ÇED Raporunun hazırlanıp, Bakanlığa sunulması, gerekli izin ve belgelerin alınması ve izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ÇED belgesinin alınması için ilgili Yönetmelik ve Bakanlık tarafından istenen tüm bilgi, belge ve işlerin koordine edilmesini kapsamaktadır.

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından itibaren 5 (beş) aydır.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

:17/07/2017 günü saat   12.00’e kadar

: 0 TL.

 

4- İhaleye katılacak olan firmalar EOSB sekreteryasından ihale dokümanı almak zorundadırlar.

5.İstekliler tekliflerini kapalı zarf içinde son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine evrak kayda elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7. İstekliler, çamur yakma / atık yakma tesisi/ enerji üretim tesisi konularından en az birinden ÇED Belgesi (tercihen EK-1 Liste ÇED Olumlu Belgesi) alınmış olduğunu gösterir en az 1 adet iş deneyim belgesi sunmalıdır.

8.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

9. Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

10. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı