EOSB Camii ve Müştemilatlarının İlave Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB Camii ve Müştemilatlarının İlave Yapım İşi

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CAMİİ VE MÜŞTEMİLATLARININ İLAVE YAPIM İŞİ, açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1 - İdarenin

a) Adresi : Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi İsmail Kanatlı Bulvarı No:1 26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 236 03 60 / 0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi : info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi : www.eosb.org.tr

 

2 - İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, türü ve miktarı :Camii ve Müştemilatları ince işleri

b) Yapılacağı yer : Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi : İşin teslim günü 31.09.2015 ‘dir.

 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer : Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati : 06.07.2015 günü saat 12.00 e kadar

c) İhale dosyası bedeli : 100 TL

 

4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını

satın almak zorundadır.

 

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderebilirler.

 

6-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

 

7-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak

belirlenecektir.

 

8-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize

Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

9-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı