EOSB Özel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi İç Yolları Alttemel Seviyesinde Dolgu Yapılması Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB Özel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi İç Yolları Alttemel Seviyesinde Dolgu Yapılması Yapım İşi

“Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Özel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi İç Yolları Alttemel Seviyesinde Dolgu Yapılması Yapım İşi” açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgesi 2.cd. No:15  26110  

Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İç yollarına Alt temel Seviyesinde 12500 m3 dolgu , 2500 m3 Toprak Dolgu için  serme , sıkıştırma , sulama ,yükleme , boşaltma , nakliye,  sahanın tesviye kotuna  getirilmesi , Saha içerisinde bulunan ve idarece verilmiş sıfır kotundan yüksekte kalan kısımların sıyrılması , yüklenmesi , nakliyesi , serilmesi , sulanması ve sıkıştırılması  saha içerisinde bulunan her türlü malzemenin idarece gösterilen yerlere taşınması , serilmesi , sıkıştırılması , yapım işlerini kapsar.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: İş yeri tesliminden itibaren 20 takvim günüdür.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

: 27/07/2020 günü saat   12.00’ye kadar

: 300,00 TL.

 

 

4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

 

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

6- Teklif bedelinin %50’si oranında “Hafriyat İşleri” yapmış olduğunu gösteren ve resmi geçerliliği olan iş deneyim belgesi sunulacaktır.

 

7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

 

9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı