EOSB 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planları Revizyonu Tüm İhaleler

EOSB 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planları Revizyonu

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Yaklaşık 1750 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım ; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları revizyonu yapılmasına yönelik açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

  İsmail Kanatlı Bulvarı No:1   26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

2 – İhale  konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:27/12/2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan OSB Uygulama yönetmeliği, 14/06/2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Mekansal Planlar Yapım yönetmeliğine uygun olarak Bölgemiz sınırlarında  (yaklaşık 1750 hektar ) ITRF koordinat sisteminde, İmar Planlarımızın revize edilmesi ve onay süreçleridir.

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: Sözleşmenin imzasından itibaren – Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ön kontrollerinin yapılması sonrasında, Kesin plan ve eklerinin 9 takım halinde onay için sunulması şeklinde 30/06/2015 ‘e kadardır.

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

:  16/01/2015 günü saat   12.00 ye kadar

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler .

a)   Mevzuata uygun Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kabul edeceği Şehir Plancısı Karne gurubuna sahip olmak.

b)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

ç) Teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e)İş Deneyim Belgeleri

- İsteklilerin son on yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında Sözleşme konusu alanının en az yarısı kadar İş  deneyimini gösteren belgeler.

– İhale dokümanı, OSB muhasebesine yatırılacak 200 TL. karşılığında alınacaktır.

6 – İstekliler tekliflerini son başvuru  tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler.

7- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir

8- Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya  ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

9- İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı