EOSB 1/5000 ölçekli Nazım; 1/1000 Ölçekli Uyg. İmar Planları İçinde Yapılacak Parselasyon Planı Tüm İhaleler

EOSB 1/5000 ölçekli Nazım; 1/1000 Ölçekli Uyg. İmar Planları İçinde Yapılacak Parselasyon Planı

Eskişehir  Organize Sanayi Bölgesi  1/5000 ölçekli Nazım ; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları içinde yaklaşık 236 hektarlık 11 adet  alanda, ifraz - tevhid - yoldan ihdas - yola terk -  İmar planı uygulaması işlemlerini içeren Parselasyon Planı değişikliklerinin yapılmasına yönelik açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

  İsmail Kanatlı Bulvarı No:1   26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

2 – İhale  konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:3194 sayılı İmar kanununun 15 ve 16. maddesi, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri kanununun 4. maddesi,  Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama yönetmeliği, Tescile konu olan Harita ve Planlar yönetmeliği, Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğünün 1715 sayılı 2010/22 Genelgesi ve 13/10/2015 tarih 2015/15 sayılı İl İdare Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarımıza uygun, ITRF koordinat sisteminde, Parselasyon Planı değişikliklerinin revize edilmesine yönelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Eskişehir Valiliği İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Eskişehir Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü, Eskişehir Kadastro Müdürlüğü, Odunpazarı Tapu Müdürlüğünde yürütülecek İmar Planı uygulaması yapılması ve onay süreçleridir.

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: Sözleşmenin imzasından itibaren – Eskişehir Kadastro müdürlüğü'nün kontrolleri sonrasında ilgili tapu sicil müdürlüğüne havale edilmesi işleminin yapılmasına kadar 3 ay'dır.

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

: 11/07/2016 günü saat   12.00 ye kadar

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler .

a)   Mevzuata uygun Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Eskişehir Kadastro Müdürlüğünün kabul edeceği Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkındaki Genelgesindeki uygunluğa sahip olmak.

b)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Büro Tescil Belgesi.

c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

ç)  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d)  Teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f)  İş Deneyim Belgeleri

- İsteklilerin son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında Sözleşme konusu alanının en az yarısı kadar İş  deneyimini gösteren belgeler. ( Tapu sicil müdürlüklerince tescili kesinleşmiş, Kadastro gören yerlerde yapılacak düzeltme ve değişiklik işlemleri için tescil Beyannameleri olabilir. )

– İhale dokümanı,  muhasebesine yatırılacak 200 TL. karşılığında alınacaktır.

6 – İstekliler tekliflerini son başvuru  tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler.

7- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir

8- Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya  ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

9- İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı