EOSB 1.Gelişim Bölgesi (2001) 220.Cd. Alttemel Seviyesinde Yol ve Tüm Altyapı Hatlarının Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB 1.Gelişim Bölgesi (2001) 220.Cd. Alttemel Seviyesinde Yol ve Tüm Altyapı Hatlarının Yapım İşi

“Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 1.Gelişim Bölgesi (2001)220.Cd. Alttemel Seviyesinde Yol Ve Tüm Altyapı Hatlarının Yapım İşi” açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgesi 2.cd. No:15  26110  

Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Kazı ve dolgu yapılarak, Yolun Projesine uygun,

 30m genişliğinde, 1.650,00m  uzunluğunda, üzerine 20cm 0-65mm agrega alttemel malzemesi serilerek sıkıştırılması, gerekli yerlerin patlatılması, patlama ile ilgili tüm izin ve sorumlulukların yerine getirilmesi, tüm altyapı hatlarının kaya olan kısımlarının patlatılarak hendek oluşturulması ve kazıdan  çıkan yumuşak malzeme doldurularak alt yapı hendeklerinin oluşturulması  işlerini kapsayan Alt Temel Seviyesinde Yol Yapımı ve bu hattaki tüm Kanalizasyon, Yağmursuyu, Temiz Su Altyapı Hatları İşler şekilde ve Telekominikasyon ve Elektrik Hatlarının kazı ve kablo muhafaza boruları ve rögarların altyapı inşaat işleri,  gerekirse mevcut projeler üzerinde revize yapılması  işlerini kapsar.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 1.Gelişme Bölgesi

c) İşin süresi

: İş yeri tesliminden itibaren 180 takvim günüdür.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

: 08/04/2019 günü saat   12.00’ye kadar

: 250,00 TL.

 

 

4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

 

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

6-Teklif bedelinin %50’si oranında yol, altyapı (kanalizasyon, yağmur suyu, temiz su, elektrik altyapı inşaatı ) yapım  işleri yapmış olduğunu gösteren ve resmi geçerliliği olan iş deneyim belgesi sunulacaktır.

 

7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

 

9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı