EOSB 2. Etap Alanı (İmişehir) Revizyon İmar Planına Esas Jeolojik / Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanma Tüm İhaleler

EOSB 2. Etap Alanı (İmişehir) Revizyon İmar Planına Esas Jeolojik / Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanma

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi 2. Etap Alanı ( İmişehir) Revizyon İmar Planına Esas Jeolojik / Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

  İsmail Kanatlı Bulvarı No:1   26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

2 – İhale  konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: OSB 2.ETAP - İmişehir 1000 ha gelişme alanında 42 Ad sondaj kuyusu açılması, arazi ve laboratuvar deneylerinin yapılması, Revizyon İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik etüt raporunun hazırlanması işi.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 2. Etap Alanı ( İmişehir)

c) İşin süresi

: İşe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür

3 – İhalenin:

 

a) Yapılacağı yer

:Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

:  08 /06/2015 günü saat   12.00 ye kadar

 

 

 4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak       kriterler:

   a)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

  1-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

  2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

   b)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

          1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

           2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

  c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  ç) Teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

  d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

  e) İş Deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimi gösteren belgeler.

– İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı, 150 TRY (Türk Lirası)karşılığı idare adresinden satın alınabilir.

6 – İstekliler tekliflerini son başvuru  tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler.

7- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir

8- Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya  ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

9- İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı