EOSB Atıksu Arıtma Tesisi 2.Etap Havalandırma Havuzları Tüm İhaleler

EOSB Atıksu Arıtma Tesisi 2.Etap Havalandırma Havuzları

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Atıksu Arıtma Tesisi 2.Etap Havalandırma Havuzları Mekanik Ekipmanların Temini Ve Kurulumunun Yapılması İşi açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgesi 2.cd. No:1  26110  

Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap Havalandırma Havuzlarına ait Mekanik Ekipmanların Temini ve sahaya kurulumu, montaj ve bağlantılarının yapılması işi. Uygulama öncesi detay ve revize uygulama projelerinin yapımı, işletmeye alma ve işletmeye nezaret etme işleridir. İstekliler kısmi teklif verebilirler.

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından itibaren 100 iş günüdür.   

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

:16/01/2017 günü saat   12.00’e kadar

: 200,00 TL.

 

4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6- Teklif bedelinin %50’si oranında blower veya blower ve diğer mekanik ekipmanların temini ve kurulumu işlerini, atıksu arıtma tesisi mekanik işi yapmış olduğunu gösteren ve resmi geçerliliği olan iş deneyim belgesi sunulacaktır.

7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı