EOSB Atıksu Arıtma Tesisi Tevsii Mekanik Ekipman Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB Atıksu Arıtma Tesisi Tevsii  Mekanik Ekipman Yapım İşi

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Tevsii  Mekanik Ekipman  Yapım İşi açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

  İsmail Kanatlı Bulvarı No:1   26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

2 - İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin  mevcut atıksu arıtma tesisi tevsii işine ait ihale dokümanında bulunan mekanik ekipman (kaba ve ince ızgara, sıyırıcı köprüler, difüzör havalandırma sistemi , mikserler, penstoklar ve borulama)  yapım, montaj ve devreye alma işidir.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: Sözleşmenin imzasından itibaren 12 (oniki ) haftadır.

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

: 17.11.2014 günü saat 15.00 e kadar

: 200 TL

 

 

 4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını     satın almak zorundadır.

 5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler.

6-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7-İstekliler  yurt içinde veya yurt dışında kamu  veya özel sektöre taahhüt ettikleri,  ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin deneyim belgelerini (Yüklenici/alt yüklenici iş bitirme/iş durum belgeleri)  vereceklerdir 

8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı