EOSB Yaşam Merkezi Statik-Betonarme Projesi ve İhale Dokümanları Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB Yaşam Merkezi Statik-Betonarme Projesi ve İhale Dokümanları Yapım İşi

“Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yaşam Merkezi Statik-Betonarme Projesi ve İhale Dokümanları Yapım İşi” açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

OSB İsmail Kanatlı Bulvarı (2.cad.) No:15

26250 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

  Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yapılacak olan Yaşam Merkezi Kompleksi projesi kapsamında bulunan binaların statik-betonarme projelerinin yapılması, metraj, keşif, vb. ihale dokümanlarının hazırlanması kapsar.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: Sözleşme tarihinden itibaren 30 iş günüdür.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

: 04/03/2019 günü saat  12.00’ye kadar

: 200,00 TL.

 

 

4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6-Teklif bedelinin %15’si oranında benzer statik- betonarme ve çelik projesi, keşif, metraj, fiyat tarifleri, vb. ihale dokümanları hazırlandığını gösterir ve resmi geçerliliği olan iş deneyim belgesi sunulacaktır. İstekliler ayrıca, proje ve ihale dokümanlarını hazırladıkları projelere ait; ruhsat, sözleşme, fatura, vb. belgelerin asıl veya onaylı kopyalarını dosya halinde sunacaklardır.

7-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı