Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1. Grup Betonarme Karkas İnşaatı Yapım İşi Tüm İhaleler

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1. Grup Betonarme Karkas İnşaatı Yapım İşi

 

 Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1. Grup Betonarme Karkas İnşaatı Yapım İşiaçık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1 - İdarenin

a) Adresi

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgesi İsmail Kanatlı Bulvarı No: 15 26250 ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 10 80 / 0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi

: www.eosb.org.tr

2 – İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, türü ve miktarı

: İşin niteliği, türü ve miktarı : Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi1. Grup kapsamında bulunan “Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Atölyesi ve Bağlı Koridoru, Makine Teknolojisi Atölyesi ve Bağlı Koridoru, Yemekhane ile 1 nolu Derslik” bloklarının betonarme karkas inşaatı yapım işlerini kapsamaktadır.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: İş yeri kesin teslim tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

: 30/10/2019 günü saat 12.00’ye kadar

: 500,00 TL.

 

4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6- Teklif bedelinin %30’si oranında belirtilen işleri yapmış olduğunu gösteren ve resmi geçerliliği olan iş deneyim belgesi sunulacaktır.

7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı